Tulay ng Himig

Reads: 644  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Memoir  |  House: Booksie Classic
dedicated to Apolinario Mabini (temporary formatting)

Submitted: July 24, 2008

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2008

A A A

A A A


?

Rinig niyo ba kanyang tinig?

Kumakantang paru-paro sa’ting dibdib,

Na siyang isang-araw ating pinapaawit,

Sa bawat pintig ng ating puso’t alaala;

?

Mga ulap ay narating niya,

Ng walang ngi ‘sang kilos

Sa binting uugod-ugod,

?

Ito’y hindi kanyang nais,

Na hindi makatayo sa kinauupuan,

Kung kaya’t bugso ng bagyo’y kanyang hinarap

Tiniis ang bawat hinagpis ng hanging tila galit na,

Pinilit makatayo

Hindi sa mumunting paa;

Ngunit pinilit pa rin,

Para na lamang sa Inang Bayan;
?

Walang pakundangang humarap kay kamatayan

Para lang maitayo

O,Pilipinas na mahal

?

Nagbuwis na nga ng buhay

Nang-iwan pa ng ng sulat para sa’tin

Kung saan tayo’y nawa’y alamin kanyang

Nais ipahiwatig

Sa bawat tindig ngating mga binti;

?

O bakit ‘di tuhod ang umakay

Kundi siko,

Sa hitang hindi makaahon

Ngayong tag-ulan;

?

Di subukang daliri’y iyapak

Sa bawat hakbang sa lupa

Sandata’y dangal lamang

At walang anu pang armas

?

Mamatay man ay ayos na rin

Hindi naman ito kabiguan

Kundi ang kaduwagan,

Tumulo man ang dugo’y

Kaya pa rin,

Tuloy lang ang laban

Ayon sa’ting pintig

?


© Copyright 2018 wikhaiinn. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Unknown

avatar

Author
Reply

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by wikhaiinn

Popular Tags