Postings with tag: aur

2 results

Related Tags:

aur, 3minutes, bahut, dali, dil, dilon, ek, genzu, gin, hai, har, hi, hindi, ho, hoti, jati, joh, kahani, khatam, ki

Poem

Poetry

February 10, 2012

Tags: love, poetry, story, se, ek, maine, hi, dali, hindi, har, joh, ki, ho, hai, aur

Booksie 2017 Flash Fiction Writing Contest